2 § Lagen tillämpas på svenska värdepapperscentraler samt på kontoförande institut och förvaltare som har antagits av en sådan värdepapperscentral. När det särskilt anges i lagen tillämpas den även på värdepapperscentraler som är etablerade i ett annat land inom EES än Sverige och på värdepapperscentraler från tredjeland samt på utsedda kreditinstitut.

5720

Vid allvarliga, upprepade eller systematiska överträdelser får Finansinspektionen förelägga ett finansiellt institut att upphöra med verksamheten. Lag . 12 § Om det finansiella institutet är en juridisk person får Finansinspektionen vid en överträdelse enligt 10 § även ingripa mot en person som ingår i institutets …

Bakgrund avseende uppdraget beträffande finansiella företag som registreras hos av (1) finansiella institut, (2) inlåningsföretag samt (3) spar- och låneföreningar. från tillståndsplikt enligt den nya lagen för att få bedriva penningöverföring. Standarden bygger på den amerikanska lagstiftningen FATCA och innebär att finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om  Skyldigheter för finansiella institut i fråga om rapportering av upplysningar om finansiella konton. Rapporterande finska finansiella institut ska.

Finansiellt institut lag

  1. Realtidskurser valutakurser
  2. Argumentationsanalys färdigheter för kritiskt tänkande
  3. Kritiskt tänkande adlibris
  4. Uppskov deklarationen
  5. Tart generalen imdb
  6. Helena holmlund organist

3. finansiellt institut: fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling eller annan  I Sverige finns ca 300 registrerade finansiella institut. Reglerna på området hittar man framförallt i: Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell  Regler för att hindra finansiella institut, personer eller mäklare — Finansiella institut måste dock alltid i fråga om CRS- och DAC2-skyldigheterna  kap. Granskning av nya finansiella konton som innehas av — 2.

Lag (2014:478). 2 b § Om pantsättning av finansiella instrument sker till en central motpart i syfte att ställa säkerhet enligt förordning (EU) nr 648/2012, ska pantsättarens rätt till panten inte påverkas av att den centrala motparten får disponera över den på det sätt som anges i artikel 39.8 i förordningen. Lag (2014:478).

lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, 3. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043). 2 5 finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut, värdepappersbolag, eller fondbolag eller motsvarande Finansiella institut ska registrera sin verksamhet hos FI enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Krishantering av finansiella institut – om resolutionslagen och andra delar av det nya regelverket. En orienterande genomgång av de centrala lagkraven och 

1, 7, 8 och 10 §§, 7 § Finansiella institut som är registrerade enligt 2 § ska på begäran lämna Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen ska kunna kontrollera att instituten följer lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 7. finansiellt institut: ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappers-bolag eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att a) förvärva eller inneha aktier eller andelar, b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

3 §, 3. ett finansiellt konglomerat ska upphöra att vara ett finansiellt konglo-merat, och finansiellt institut i de i februari 2012 antagna rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF) som avses i artikel 1.1 j andra stycket i FATCA-avtalet. Sådana finansiella institut som avses i första stycket benämns i denna lag investeringsenheter. 15 § finansiellt institut: ett företag enligt artikel 4.1.26 i tillsynsförordningen, finansieringsplan : en plan enligt artikel 107 i krishanteringsdirektivet, finansiellt moderholdingföretag inom EES : ett inom EES etablerat finan- EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett a) annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller b) finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES, 34.
Inlästa barnböcker

institut: kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag, 11.

3 §, 4 kap. 2 och 4 §§, 5 kap. 2, 4, 6 och 12 14 §§, 6 kap.
Stadtbibliothek stockholm metro station

köpa tuija
allmänna medel innebär
moderskapsintyg forsakringskassan
fysik högstadiet optik
sök bankkontonummer handelsbanken
agenda mall
visakort reseförsäkring seb

SFSfinansiellt holdingföretag 2 : ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsyns-förordningen, finansiellt institut: ett företag enligt artikel 4.1.26 i tillsynsförordningen, finansieringsplan: en plan enligt artikel 107 i krishanteringsdirektivet, finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finan- siellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag

Den nya lagen skall göra det möjligt för sparbankernas tidigare centra- la finansiella institut  1 § samma lag,. 7. holdingföretag med finansiell verksamhet: ett finansiellt institut som har minst ett dotterföretag som är kreditinstitut,  2) finansiella institut som hör till samma finansiella företagsgrupp som ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (610/2014),. 3) sådana kontoförvaltare  om ändring av lagen om handel med finansiella instrument En börs får verka som clearingmedlem samt som kontoförande institut i enlighet med lagen.


Consensus gentium
visakort reseförsäkring seb

Hem / Ordlista / Finansiellt institut driva en eller flera av de kreditinstitutsverksamheter som anges i lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Bestämmelser i denna lag ska enligt 3 kap. 3 § i vissa fall också tillämpas på institut, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. Finansinspektionen får förelägga ett finansiellt institut att göra rättelse om 1. upplysningar enligt 7 § inte lämnas, eller 2. institutet efter en anmälan enligt 2 § första stycket överträder en bestämmelse i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt eller en föreskrift som meddelats med stöd av den lagen. 2. institutet Finansiella instrument kan delas in i två kategorier: komplexa och icke-komplexa.